در حال بارگذاری

آذری جهرمی غرضی و بادامچیان از حضور در انتخابات ۱۴۰۰ منع شدند