--
در حال بارگذاری

آلمان خواستار تمدید توافقنامه نگهداری از پناهجویان با ترکیه است