در حال بارگذاری

آمریکا شیوع عامدانه ویروس کرونا یک جرم تروریستی است