--
در حال بارگذاری

آمریکا وزیر دفاع و یک نهاد در کوبا را تحریم کرد