در حال بارگذاری

احتمال اوج گیری دوباره quot کرونا quot از هفته آینده باید برای واکسیناسیون 1 5 میلیون نفر آماده شویم