در حال بارگذاری

احتمال تعطیلی برخی از جایگاه های cng شهرداری کرمان وجود دارد