--
در حال بارگذاری

اختصاص ۸۰ میلیارد تومان اعتبار به فرودگاه بجنورد