در حال بارگذاری

از مشکلات خانه نشینی تا نداشتن پس انداز و فروختن طلا در دوران کرونا