در حال بارگذاری

اسدی با صرفنظر از درخواست تجدید نظر به ۲۰ سال زندان محکوم شد