در حال بارگذاری

اسدی با صرف نظر از درخواست تجدید نظر به ۲۰ سال زندان محکوم شد