--
در حال بارگذاری

افزایش دمای هوا و غلظت غبار در هشدار زرد هواشناسی سمنان