--
در حال بارگذاری

افغانستان اقدام لازم را برای تحویل حقابه قانونی ایران در هیرمند انجام دهد