در حال بارگذاری

امکانات استان قزوین برای مبارزه با آفت ملخ و پروانه دم قهوه ای بسیج می شود