در حال بارگذاری

اهدای تجهیزات بهداشتی و پزشکی به کادر درمانی بیمارستان شهید انصاری و اورژانس