در حال بارگذاری

ایران ضربه سیاسی آمریکا به برجام را تحمل نمی کند اجتماعات خطر بزرگی برای ما است