در حال بارگذاری

ایران و اوپک درباره بازگشت به بازار نفت تبادل نظر کردند