--
در حال بارگذاری

بارش ها ۴۰ درصد کمتر از متوسط ۵۰ سال اخیر