در حال بارگذاری

بانک مرکزی روسیه روبل دیجیتال را در سال 2022 آزمایش می کند