در حال بارگذاری

بایدن در حال نزدیک شدن به توافق با ایران است دموکراتهای کنگره باید با این برنامه کنار بیایند