--
در حال بارگذاری

با افزایش بیماران کرونایی ظرفیت بیمارستان امیرالمومنین قم تکمیل شد