در حال بارگذاری

بحران جدید آمریکا در بحبوحه کرونا و اعتراضات مردمی نیمی از مردم آمریکا شغل خود را از دست داده اند نم