در حال بارگذاری

برجام حتی اگر اجرا می شد نمی توانست خلأ مدیریت اقتصادی را پر کند