در حال بارگذاری

بودجه امسال مانع کاهش نرخ ارز در بازار نیست