در حال بارگذاری

بی انضباطی مالی دولت و بانک ها عامل اصلی افزایش نقدینگی تورم زا