--
در حال بارگذاری

ترکیه دیوار 3 متری در مرزی با ایران می سازد