--
در حال بارگذاری

ترکیه سرعت ساخت دیوار مرزى با ایران را افزایش مى دهد