--
در حال بارگذاری

ترکیه مشغول ساخت دیوار مرزی با ایران برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی