در حال بارگذاری

تعطیلات اجباری کرونا کارگران بسیاری را بیکار خواهد کرد دولت برنامه ای برای جبران دارد