در حال بارگذاری

تنها گزینه روی میز ایران لغو عملی همه تحریم ها و راستی آزمایی است