در حال بارگذاری

تونل ضدعفونی بار مسافر برای نخستین بار در فرودگاه زاهدان راه اندازی شد