در حال بارگذاری

جزئیات عملیات گسترده رزمندگان عراقی برای پاکسازی مناطق آلوده استان صلاح الدین نقشه میدانی و عکس