در حال بارگذاری

جهان منتظر است حاکمیت قانون یا قانون جنگل آنچه در نشست شورای امنیت گذشت