در حال بارگذاری

خانه های کلنگی هم شامل مالیات بر خانه های خالی می شوند