در حال بارگذاری

خمس وجه الاماره است یعنی حق امیر و حاکمان اسلامی است