در حال بارگذاری

دانشجویان دانشگاه فنی وحرفه ای در اولویت واکسن کرونا قرار بگیرند