در حال بارگذاری

دیپلمات اسبق آمریکا مذاکرات دیپلماتیک کلید حل اختلافات ایران و غرب است