--
در حال بارگذاری

رئیس جمهور بر ضرورت انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه تاکید کرد