--
در حال بارگذاری

رویترز شرکت نفتی چین نقش اصلی را در تجارت نفت ایران در دوران تحریم ها داشت