در حال بارگذاری

رییس بیمارستان شهدای تجریش جانباختگان حادثه سینا دچار خفگی شدند نه سوختگی