در حال بارگذاری

سازمان برنامه و بودجه هرچه زودتر اعتبار کاهش فقر مطلق را پرداخت کند