--
در حال بارگذاری

سازمان ملل انتقال کمک های مالی به افغانستان با مشکل مواجه است