در حال بارگذاری

سخنگوی وزارت خارجه آزادی کشتی کره ای را تایید کرد