--
در حال بارگذاری

سمیعی با بحران های مالی بی سابقه مواجه هستیم برای دفاع از بازیکن پرسپولیس فقط ۴۸ ساعت فرصت می دهند