در حال بارگذاری

سوخو27 روسی یک هواپیمای آمریکایی را رهگیری کرد