در حال بارگذاری

شاخص بهره مندی از گاز در روستاهای فارس به ۹۲ درصد رسید