--
در حال بارگذاری

صف آرایی طالبان و نیروی های تاجیکستان روسیه هشدار داد