--
در حال بارگذاری

طالبان خواستار کمک فوری به افغانستان شد