در حال بارگذاری

طرح قیر رایگان باعث فساد می شود دولت با اصلاح بودجه موافق نیست