--
در حال بارگذاری

عبودتیان دولت در نقطه ای قرار داشت که مجبور به حذف ارز ترجیحی بود