در حال بارگذاری

عراق 2 76 میلیون بشکه در روز نفت صادر کرد